We zouden in 2018 financieel beloond worden voor de inspanningen van het afgelopen protocolakkoord!

Herinnert u zich de vorige protocolonderhandelingen nog? En de spontane acties van 2016? Misschien hebt u, onterecht, toen een zware vermaning opgelopen en een boete. Wel, rond die periode richtten de toenmalige CEO’s van de NMBS, Infrabel en HR-RAIL een schrijven aan het personeel. Wij willen graag nog eens herinneren aan deze brief, met name de korte paragraaf bovenaan bladzijde 3.

Lees meer

De Medische Ongeschiktheid

De reglementering omtrent de medische ongeschiktheid werd grondig gewijzigd door bericht 45 H-HR 2018. Hieronder volgt een samenvatting van de nieuwe richtlijnen.

Wat is medische ongeschiktheid?
Een werknemer die om gezondheidsredenen zijn normale functie niet meer kan uitoefenen, is medisch ongeschikt. Deze ongeschiktheid kan geheel of gedeeltelijk zijn, en zowel een tijdelijk als een definitief karakter hebben.

Lees meer

Staking 13 februari: standpunt OVS

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben opgeroepen tot een nationale staking op 13 februari, dit zowel in de private als de openbare sector.

Volgens onze analyse heeft deze actie in eerste plaats het opvoeren van de druk op de gesprekspartners bij het sociaal overleg in de private sector tot doel, en wordt de openbare sector hoofdzakelijk betrokken om de impact van deze actie te maximaliseren.

Lees meer

SYNDICALE BIJDRAGE 2019

Vanaf januari 2019 zal de maandelijkse syndicale bijdrage 14 euro bedragen. Ook de jaarlijkse syndicale premie wordt verhoogd tot 125 euro. De bijdrage van de gepensioneerden blijft ongewijzigd.

Netto betaalt iemand die een volledig jaar aangesloten is geweest, dus 3,58 euro per maand voor zijn lidmaatschap van OVS. Dit lidgeld wordt gebruikt om de vakbondswerking mee te financieren, eventuele rechtszaken mee te betalen en een stakingsvergoeding uit te betalen bij door de OVS erkende acties.

Mogen we vragen aan leden die betalen via een bestendige opdracht of overschrijving van de aanpassing naar 14 euro per maand door te voeren?

Leden die per domiciliëring betalen hoeven niets te ondernemen.

Lees meer

BELANGRIJKE WIJZIGING: ARBEIDSONGESCHIKTHEID

01-01-2019 : EINDE VAN DE CONTROLES IN DE MEDISCHE CENTRA

Vanaf 1 januari 2019 verandert de reglementering omtrent de medische controles. Wat betreft gevallen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of privé-ongevallen zullen er minder, maar wel meer doelgerichte controles uitgevoerd worden in uw woonplaats.

GEEN VERPLAATSING MEER NAAR EEN GENEESKUNDIG CENTRUM

Je moet je niet meer naar een Geneeskundig Centrum begeven in geval van arbeidsongeschiktheid, ongeacht of de woning mag verlaten of niet! 
MINDER CONTROLES Ten einde het accent te leggen op een afwezigheidspolitiek die gebaseerd is op preventie, werd beslist om het aantal medische controles te verminderen. In geval de woonst verlaten mag worden tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, word je ingelicht door je LBP indien je je voor controle beschikbaar moet houden.

HET MEDISCH CERTIFICAAT (FORMULIER A111) PER MAIL

Het medisch certificaat van arbeidsongeschiktheid (formulier A111) dient zo snel mogelijk aan het Geneeskundig Centrum waarvan je afhangt gezonden worden, zodat het daar binnen de 48 uur na het doktersbezoek aankomt. Je mag het ook inscannen of fotograferen en het per mail versturen. Het origineel formulier dient gedurende één jaar bewaard te worden.


AFWEZIGHEDEN VAN MEER DAN 30 DAGEN 
Als de arbeidsongeschiktheid meer dan 30 dagen bedraagt en de woonst verlaten mag worden, kun je verzocht worden je ter controle naar een door het Geneeskundig Centrum opgegeven adres te begeven.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID? 

1. Contacteer steeds eerst je LBP en directe chef om ze over je afwezigheid in te lichten.2. Raadpleeg daarna je geneesheer, vul het identificatiegedeelte van je medisch certificaat/formulier A111 in en laat je geneesheer het andere deel invullen. Licht je onmiddellijke chef en LBP in over de duur van de afwezigheid, de plaats waar je tijdens de ziekte zult verblijven en of het verlaten van de woonst al dan niet toegestaan is.

  • Als je de woonst mag verlaten, zal je LBP je direct inlichten als een medische controle door een controlearts van Securex zal plaatsvinden. Je moet je voor deze controle beschikbaar houden op je thuisadres of het verblijfsadres dat je aan je LBP hebt opgegeven, en dit tijdens de eerste drie dagen van je arbeidsongeschiktheid tussen 13u en 17u. Eenmaal de controle is uitgevoerd, dien je je niet langer ter beschikking te houden. 
  • Als je de woonst niet mag verlaten, zul je op voorhand niet door je LBP ingelicht worden of er al dan niet een controle zal plaatsvinden. Je dient dus de hele periode van arbeidsongeschiktheid op je thuisadres of het verblijfsadres dat je aan je LBP hebt opgegeven beschikbaar te zijn voor de controlearts van Securex. Dergelijke controle kan alle dagen plaatshebben, weekends en feestdagen inbegrepen, en dit tussen 07u en 20u.  Ook na een eventuele controle, dien je je aan het verbod om de woonst te verlaten, te houden. 
  • Als je afwezig bent tijdens een medische controle, zal de controlearts een oproeping in je brievenbus achterlaten om je aan te bieden voor een nieuwe controle. In geval van afwezigheid zal je eveneens de kosten voor de gemiste consultatie moeten betalen.

Lees meer