De Medische Ongeschiktheid

De reglementering omtrent de medische ongeschiktheid werd grondig gewijzigd door bericht 45 H-HR 2018. Hieronder volgt een samenvatting van de nieuwe richtlijnen.

Wat is medische ongeschiktheid?
Een werknemer die om gezondheidsredenen zijn normale functie niet meer kan uitoefenen, is medisch ongeschikt. Deze ongeschiktheid kan geheel of gedeeltelijk zijn, en zowel een tijdelijk als een definitief karakter hebben.

Op wie zijn deze regels van toepassing?
De reglementering inzake medische ongeschiktheid en persoonlijke begeleiding is van toepassing op alle geregulariseerde statutaire werknemers die medisch ongeschikt zijn verklaard, maar waarvan de gezondheidstoestand hen nog steeds toestaat om voor de spoorwegen te werken. Niet-statutaire werknemers zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen.

Definities:
VOLLEDIGE ONGESCHIKTHEID: Een personeelslid dat niet meer in staat is al zijn normale functies uit te oefenen, is volledig ongeschikt. Dit kan tijdelijk of definitief zijn. Als deze toestand definitief is, leidt de volledige ongeschiktheid tot een verandering van rang.

GEDEELTELIJKE ONGESCHIKTHEID: Een gedeeltelijk ongeschikt personeelslid kan een deel van de taken van zijn of haar normale functie niet meer uitvoeren door beperkingen die door de medische dienst van HR Rail werden gedefinieerd. Een gedeeltelijk ongeschikt personeelslid kan zijn rang behouden mits aangepast werk of op een andere post (eventueel in een andere werkzetel).

TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID: De tijdelijke ongeschiktheid is beperkt in tijd. Op basis van het advies van de medische dienst van HR Rail kan de medewerker zijn of haar normale werkzaamheden hernemen. De tijdelijke ongeschiktheid kent een maximumduur van 6 maanden.

DEFINITIEVE ONGESCHIKTHEID: De definitieve ongeschiktheid laat het betrokken personeelslid niet toe zijn of haar normale werkzaamheden te hervatten.

WEDERBENUTTIGING: De periode van tewerkstelling van het personeelslid dat ongeschikt is omwille van gezondheidsredenen totdat hij of zij:
•  de normale functie weer kan opnemen in geval van een tijdelijke ongeschiktheid.
• wederaangesteld wordt in geval van een definitieve tijdelijke ongeschiktheid.
• geherklasseerd wordt in geval van een totale en definitieve ongeschiktheid.

WEDERAANSTELLING: toekenning van een post van dezelfde functie/rang, en aangepast aan de resterende mogelijkheden van het personeelslid. De wederaanstelling heeft betrekking op gedeeltelijk en definitief ongeschikt personeel.

HERKLASSERING: toekenning van een post van een andere functie/rang aangepast aan de resterende mogelijkheden. De herklassering heeft betrekking op personeelsleden die volledig en definitief ongeschikt zijn voor hun normale functie.

Wat gebeurt er concreet na medisch ongeschikt te zijn verklaard?
1) De ongeschiktheid is tijdelijk
Tijdens de periode van ongeschiktheid voert u al dan niet aan uw dienstverband gerelateerde taken uit, met inachtneming van de medische beperkingen. Deze termijn wordt de “wederbenuttiging” genoemd. Het personeelslid hervat de normale functies van zodra de medische dienst hem of haar hiervoor geschikt verklaart.

2) De ongeschiktheid is permanent
In eerste instantie voert u taken uit die al dan niet verband houden met uw dienstverband, afhankelijk van de medische beperkingen. Dit wordt “wederbenuttiging” genoemd.

Nadien,
• Bij gedeeltelijke ongeschiktheid zult u worden wederaangesteld in dezelfde functie/graad, indien mogelijk op uw post. Als dit niet mogelijk is, kan u worden wederaangesteld op een andere post (eventueel in een andere werkzetel).
• Bij volledige ongeschiktheid en als de medische beperkingen u niet langer toelaten om dezelfde functie uit te oefenen, zult u geherklaseerd worden in een andere functie/graad. In dit geval kunt u genieten van gepersonaliseerde ondersteuning.

Moet er in de nieuwe benuttiging een proefperiode worden volbracht?
Er is een proefperiode voorzien voor geherklasseerde personeelsleden.

Wat houdt gepersonaliseerde begeleiding in?
Als u (geheel of gedeeltelijk) blijvend ongeschikt wordt verklaard en medische beperkingen u niet langer toelaten om uw functie uit te oefenen, kunt u genieten van gepersonaliseerde ondersteuning. U zult worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek omtrent de gevolgen van de beslissing.

Vervolgens wordt er een screening uitgevoerd, zodat er in samenspraak met de betreffende dienst en uzelf een snelle en effectieve oplossing gevonden kan worden. Opgepast, niet ingaan op de uitnodigingen voor de persoonlijke begeleiding kan gevolgen hebben!

Mag ik ook zelf proactief op zoek gaan naar een andere functie?
Naast de gepersonaliseerde ondersteuning, bent u vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe functie om uw carrière te heroriënteren. U kunt regelmatig de interne jobaanbiedingen raadplegen en zich richten op de vacatures die aan uw verwachtingen voldoen.

Bezoldiging na medische ongeschiktheid.
Als de ongeschiktheid tijdelijk is:
• Ontvangt u 100% van uw wedde.
• Geniet u niet van de halfjaarlijkse bevordering in graad.
• Ontvangt u de productiviteitspremies die betrekking hebben op het werk dat u daadwerkelijk uitoefent.
• Wanneer u opnieuw geschikt wordt bevonden, wordt de eventueel in beraad gehouden bevordering met terugwerkende kracht verleend.
Als de ongeschiktheid definitief is:

Tijdens de wederbenutiging:
• Ontvangt u 90% van uw wedde.
• Geniet u niet van de halfjaarlijkse bevordering in graad.
• Ontvangt u de productiviteitspremies die betrekking hebben op het werk dat u daadwerkelijk uitoefent.
• In geval van wederaanstelling (na de wederbenuttiging) ontvangt u 100% van de wedde die betrekking heeft op uw nieuwe functie/rang.
• Van zodra u 90 dagen (effectieve werkdagen) onafgebroken heeft gewerkt, wordt een eventueel geblokkeerde bevordering in graad met terugwerkende kracht toegekend.

In geval van herklassering:
• Wordt u betaald op basis van de loonschaal van uw nieuwe functie/rang.
• behoudt u een gegarandeerd minimuminkomen dat gelijk is aan 90% van het loon dat u vóór uw arbeidsongeschiktheid ontving.
• Van zodra u uw nieuwe functie/rang aanneemt, wordt u opnieuw aan een proefperiode onderworpen. Als deze positief wordt beëindigd, wordt een aanmoedigingspremie uitbetaald bij de regularisatie. Deze bonus komt bedraagt 80% van het loonverlies opgelopen tijdens de wederbenuttiging (maximaal 12 maanden).

Wat gebeurt er als ik ongeschikt ben voor elke functie?
Als u minstens vijf jaar in dienst bent, wordt u vervroegd gepensioneerd.
Als u minder dan vijf jaar in dienst bent, wordt u ontslagen.

Kan ik op pensioen gesteld worden wegens medische ongeschiktheid?
U kunt in een ‘wachtkamer’ worden geplaatst en dan alleen worden gepensioneerd als:
• u afziet van het recht om terug te keren naar het werk en als u minstens 5 jaar in dienst bent;
• de wederbenuttiging, wederaanstelling of herklassering ondoeltreffende blijken te zijn, en als u minstens vijf jaar in dienst bent;
• na twee jaar alle herklasseringsmogelijkheden voorgesteld door HR Rail via de persoonlijke begeleiding niet tot een regularisatie in uw nieuwe functie/graad geleid hebben, en u minstens vijf jaar in dienst bent.

Als uw situatie overeenkomt met een van de bovenstaande punten maar u heeft minder dan vijf jaar dienst, dan valt u onder de toepassing van de ‘neerlegging van de betrekking’.

Zijn de regels voor medische ongeschiktheid identiek in geval van een arbeidsongeval, een ongeval tijdens het woon-werkverkeer of een beroepsziekte?
Nee, de regels verschillen afhankelijk van de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.

Tijdens de wederbenuttiging behoudt u 100% van uw wedde en de normale bevordering in graad. U geniet ook van gepersonaliseerde ondersteuning.

Bij herklassering ontvangt u een extra vergoeding die overeenstemt met het verschil tussen de totale wedde waarop u recht zou hebben gehad indien u niet ongeschikt zou zijn verklaard, en de wedde van uw nieuwe functie/rang.

Print Friendly, PDF & Email

3 Comments on “De Medische Ongeschiktheid”

 1. Geachte, ik heb die bonus na herklassering nog nooit gezien noch ontvangen. Ik ben geherklasseerd, heb mijn “stage” gedaan en heb een goede beoordeling gekregen.
  Ik heb meerdere keren inlichtingen gevraagd en contact gehad met toenmalige HR. Nooit werd die bonus vernoemd. Dus..ik denk dat dit puur boerenbedrog of vriendjespolitiek is.🤔☹☹☹

 2. https://www.ovs-sic.be/nl/de-medische-ongeschiktheid/

  Wanneer ben je effectief niet meer bekwaam om je functie te doen?

  Is dit lichamelijk of geestelijk? Welke graad van lichamelijk en/of geestelijke moet je hebben om onbekwaam te zijn je functie te doen? Ligt dit vast in tabellen, in flowcharts? Wie en hoe bepaal je of je bekwaamheid tijdelijk of definitief is? Hoe meet je dit? Is iedere persoon hetzelfde of is iedere persoon anders? Zijn we mensen of robots?

  Moet je werkgever je eerst niet medisch/geestelijk screenen vooraleer je een functie toe te kennen of te geven?

  Wat is je functie? Wie bepaalt je functie? Mag men zomaar de definitie van je functie onderweg in je carrièere gaan veranderen? Wat met je bekwaamheid te voldoen aan de gewijzigde functie? Kan men zomaar maar eisen dat je maar MOET voldoen aan de nieuwe aangepaste functie omdat het de werkgever het zomaar aanpast, of zelfs je chef de functie aanpast?

  Wie bepaalt hoeveel bekwaamheid heid je nodig hebt om HETZELFDE werk te doen tijdens de dag, in de vroege, in de late, in de nacht, in het weekend?
  Bekwaamheid is voor iedereen anders? Het is afhankelijk van je leeftijd, je levensloopbaan, waar je leeft, hoe je leeft, familiaal en sociale achtergrond, enz… wat ook iedere dag, jaar kan wijzigen?

  Moet je maar op je tanden bijten om je niet onbekwaam te laten zetten? Moet je laten omkopen met premies om toch maar “verder” te doen met je functie? Moet je maar medicatie en drugs nemen om je niet onbekwaam te laten zetten? Moet je maar je lichaam bedriegen, je leven laten in gevaar brengen, om je niet onbekwaam te laten zetten? Mag je werkgever je leven op het spel zetten voor WINST?

  Wat met het in gevaar brengen van je eigen veiligheid, die van je collega’s, de spoorwegeigendommen en zelfs de man in de straat als je terug naar huis rijdt?
  Werken in dag en tijdens de “dag” in het weekend is hetzelfde.

  Nachtwerk is anders dan de vroege of de late doen. Nachtwerk heeft een grotere invloed op je medische onbekwaamheid omdat het meer je natuurlijke slaapritme, bioritmeritme verstoord.
  En als het nachtwerk dan nog onregelmatig verloopt over een maand? Heeft dit dan niet een noch grotere inpakt op je lichaam omdat het zichzelf niet tijdig kan aanpassen?

  Wie beslist of je onbekwaam bent voor je huidige functie?

  Je eigen chef, een interne flowchart, een algemene flowchart die geldt over heel België,zone-management HR-Rail of Brussel zelf, zone-management NMBS of Brussel zelf, de arbeidsgeneesheer CPS?

  Kan je eigen chef zelf bepalen wie hij wel of niet houdt en kan de chef zelf kiezen bij wie de bundel 575 toegepast wordt en bij wie niet? Is dit dan niet subjectief? Leidt dit niet tot willekeur? Wat met gelijke kansen, wat met discriminatie?

  Kan je chef een eigen flowchart gebruiken zonder dat HR-Rail noch NMBS noch de arbeidsgeneesheer hier vanaf weten?

  Welke dokter bepaalt de graad van onbekwaamheid? De arbeidsgeneesheer? De controledokter van het healthcenter is hier toch niet bevoegd?

  Wat met nachten als je in een enkelvoudig regelmatig systeem zit zonder ploegensysteem?

  Wat als je vrijwillig nachten hebt gestart in enkelvoudig regelmatig systeem en dit plots verborgen verplicht wordt?
  Het kan volgens niet dat WINST levens of levensjaren kost?

 3. Ja dit klopt allemaal hebben me ook in dat bootje gedropt…zonder roei mogelijkheid.
  Ben in beroep gegaan fod waso tww…..nu word er een onderzoek pesten en psy belasting uitgevoerd…..geeft me enkele maanden speling?
  Het is een feit dat onze herachie ziekelijk is aan zoeken om ons statuut te beknotten…en meer .Mensen vroeg tijdig geen werk te geven….tevens aan prive firma’s werk met andere beschrijving uit te besteden die dik zijn betaald alleszins …zodoende werknemers die medisch ongeschikt zijn verklaard op te ruimen???
  Lees reactie minister 24 september 2021 …medisch ongeschiktheid …afvloeiing. in de standaard….maar hr rail gaat onverminderd door??
  Ben radeloos…kunnen jullie me helpen??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.