Tussenkomst OVS treinbesturingspersoneel TCT Brussel -> risicoanalyse psychosociale belasting correct uitgevoerd?

Brussel, 21 mei 2024

Aan de voorzitter van het comité pbw tractie CE NMBS

Geachte voorzitter,
Mijnheer VH,

Graag breng ik uw aandacht op een belangrijk onderwerp dat al enige tijd in het Comité PBW wordt besproken.

Tijdens hun jaarlijkse medische onderzoeken hebben meerdere treinbestuurders melding gemaakt van verschillende ernstige klachten bij onze externe preventieadviesorgaan, IDEWE. Deze klachten omvatten zaken zoals vermoeidheid, neerslachtigheid en de zwaarte van de job. De recuperatietijd binnen en buiten de diensten is soms te kort en er zijn diverse andere psychosociale belastende factoren voor onze collega’s.

IDEWE heeft deze klachten gebundeld en in een officiële brief overgemaakt aan de NMBS, met het advies om de problematiek grondig te onderzoeken. In reactie hierop heeft de NMBS een brief teruggestuurd waarin zij verwijzen naar hun interne reglementering, het ARPS 541, waarin de werkomstandigheden en recuperatietijd klaarblijkelijk zouden worden gewaarborgd.

Het Comité PBW Besturing Centrum heeft lucht gekregen van het bestaan van deze brieven tussen IDEWE en de NMBS. Het is echter zorgwekkend dat de NMBS maandenlang heeft gewacht om deze brieven ter inzage te geven aan het Comité. Het afwijzen van het advies van IDEWE, om in feite een risicoanalyse te ontwikkelen, werd met grote verbazing onthaald.

Na de afwijzing van de NMBS om de problematiek te onderzoeken, heeft de voltallige personeelsafvaardiging van het Comité PBW gestemd om toch een risicoanalyse psychosociale belasting uit te voeren, gebaseerd op de problematiek die IDEWE heeft geschetst. Deze procedure is voorzien in de codex welzijn op het werk, boek 1, titel 3, hoofdstuk 1, artikel 4 (*). De werkgever is dus gebonden aan het uitvoeren van deze gevraagde risicoanalyse.

Wat er in de daarop volgende maanden is gebeurd, is onduidelijk, maar vandaag wordt blijkbaar beweerd dat de risicoanalyse werd uitgevoerd. In het comité van laatstleden werd door de personeelsafvaardiging met enige verstomming gereageerd op deze melding. De risicoanalyse zelf was niet ter inzage beschikbaar, nochtans ook een verplichting opgenomen in de Codex welzijn op het werk, Boek 2 Titel 7 Hoofdstuk 3 Art. II 7-14 en 15 (**). Van een ernstig opgebouwd actieplan lijkt vooralsnog geen sprake.

We betwijfelen ook sterk dat IDEWE wordt betrokken bij de ontwikkeling van deze risicoanalyse, hoewel de NMBS zichzelf de maatstaf oplegt om psychosociale risicoanalyses te laten uitvoeren door deze externe partner. De interne preventiedienst heeft niet de bevoegdheid over de psychosociale risico’s, zie bijlage aan deze mail (***).

Conclusie, de indruk is minstens gewekt dat de vraag van het comité om een risicoanalyse uit te voeren, niet ernstig werd genomen.

Dit leidt ons tot volgende verzoeken:

-> Kunt u zo snel mogelijk de leden van het Comité inzage geven in àlle documentatie betreffende de ontwikkeling van deze risicoanalyse?

-> Kunt u het gedetailleerd resultaat van de risicoanalyse zélf ook bezorgen aan de leden van het Comité

-> Kunt u ons bevestigen en bewijzen dat IDEWE werd betrokken bij de ontwikkeling van deze risicoanalyse? Graag zouden we hierover ook rechtsreeks de verantwoordelijke van IDEWE belast met de analyse op het Comité willen interpelleren.

Gezien de ernst van de situatie en het welzijn van onze treinbestuurders, verzoek ik u dringend om dit onderwerp opnieuw te evalueren en om steun te verlenen aan de uitvoering van de risicoanalyse zoals voorgesteld door het Comité PBW. We twijfelen niet aan uw persoonlijke goede intenties en de complexiteit van zowel de materie als de maatschappij evenals haar budgettering spelen ongetwijfeld een grote rol in dit verhaal. Niettemin dienen klachten op psychosociaal vlak met de grootste ernst te worden behandeld en heeft het treinbesturingspersoneel van TCT Brussel recht op een ernstig en volwassen welzijnsbeleid.

Met vriendelijke groet,

Joachim Permentier  
Voorzitter OVS-SIC  
Treinbestuurder Brussel-Zuid

(*) Art. I.3-4.- Naast de algemene risicoanalyse bedoeld in artikel I.3-1, kan een risicoanalyse van de psychosociale risico’s op het werk gebeuren op het niveau van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld. Deze risicoanalyse moet worden uitgevoerd wanneer een lid van de hiërarchische lijn of ten minste één derde van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité hierom vragen. Ze wordt uitgevoerd door de werkgever met medewerking van de werknemers. De werkgever betrekt er de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wanneer hij deel uitmaakt van de interne dienst. Bij ontstentenis, betrekt hij er de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst bij wanneer de complexiteit van de situatie het vereist.

(**) Boek 2 Titel 7 Hoofdstuk 3 Art. II 7-14 en 15

Art. II.7-14.- De werkgever is er toe gehouden aan het Comité alle nodige informatie te verstrekken opdat het met volkomen kennis van zaken advies zou kunnen uitbrengen. Hij stelt een documentatie samen betreffende de vraagstukken inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het intern en extern milieu, waarvan de inhoud is bepaald in bijlage II.1-1, en houdt deze ter beschikking van het Comité. Daartoe moeten de leden van het Comité op de hoogte worden gebracht en kennis kunnen krijgen van alle al dan niet door de arbeids- of milieureglementering opgelegde inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het intern of extern milieu.

Art. II.7-15.- De werkgever verstrekt aan het Comité alle nodige informatie betreffende de risico’s voor het welzijn op het werk, evenals de beschermings- en preventiemaatregelen, zowel voor de organisatie in haar geheel als op het niveau van elke groep van werkposten of functies evenals alle nodige informatie betreffende de maatregelen genomen met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers. De werkgever verstrekt bovendien alle nodige informatie betreffende de evaluatie van de risico’s en de beschermende maatregelen, in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem en het globaal preventieplan.

 
(***) Uit Identificatiedocument van de IDPBW:

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.