Klacht HR-Rail contractuele tewerkstelling I-TMS – 12u shift!

Brussel, 6/06/2018

De Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel heeft kennis genomen van het project van Infrabel om op de seinhuizen op vrijwillige basis prestaties van 12 uur in te voeren. Volgens de infrastructuurbeheerder werd dit plan reeds in 2017 op het Sturingscomité voorgesteld. De OVS werd nooit op de hoogte gebracht van deze intentie.
Hoewel Infrabel het ontkent en wijst op een vermindering van het aantal woon-werkverplaatsingen voor het personeel, zijn we ervan overtuigd dat dit voorstel enkel en alleen ingegeven wordt door een drang naar verdere besparingen. Aangezien deze lange prestaties de psychosociale druk op het cabinepersoneel nog zullen verhogen en zullen wegen op de veiligheid, is de OVS er volledig tegen gekant.
In juni zal HR-Rail, op vraag van Infrabel, starten met het aanwerven van contractuele bediendes voor de functie van Traffic Officer, Safety Controller en Traffic Controller. Deze doelstelling gaat in tegen het Statuut van het Personeel, hetwelk enkel voorziet in het aanwerven van statutair personeel, behalve in uitzonderlijke gevallen. Naar onze mening wordt bij deze aanwervingen niet aan deze voorwaarde voldaan. We zullen hieromtrent dan ook klacht indienen bij de directeur generaal van HR-Rail.

Onderstaand vindt u een kopie van onze brief gericht aan Ann Billau, algemeen directeur van I-TMS.

Brussel, 4 juni 2018

Mevrouw de algemeen directeur,

ROAD SHOW I-TMS

Tijdens verschillende informatiesessies van “Traffic Management & Services” heeft u de wens uitgedrukt om op vrijwillige basis prestaties van 12 uur in te voeren.
Het Onafhankelijk Syndicaat voor Spoorwegpersoneel is sterk gekant tegen dit plan dat nefast zal zijn voor het welzijn op het werk en implicaties zal hebben op het gebied van veiligheid. Volgens onze analyse is dit plan door het schrappen van prestaties niet meer dan een besparingsmaatregel.
We zijn al vaak tussengekomen om de verhoogde psychosociale druk op sommige werkposten aan te klagen, en hebben onze twijfels geuit bij de objectiviteit van verschillende risico-analyses. Het in werking treden van voornoemd plan zal de werklast op verschillende posten opnieuw drastisch doen toenemen.
Volgens onze informatie verwerpen de arbeidsgeneesheren dit voorstel dan ook volledig.
Mocht het Nationaal Paritair Comité prestaties van 12 uur goedkeuren, dan zullen we deze beslissing met al de middelen die we nodig achten, bestrijden.

U heeft eveneens verklaard verplichtend zogenaamde “vlinderdiensten” in te voeren bij het instellen van prestaties van 12 uur. Dit zou echter enkel betrekking hebben op de traffic controllers. Hebben sommige andere diensten in een seinhuis, zoals de sommige “Safety”-posten die tot 14 schermen controleren, dan een te verwaarlozen werklast?
Het is onbetwistbaar dat al het seinhuispersoneel dat onophoudelijk voor een beeldscherm zit, moet kunnen genieten van pauzes.
Elke chantage met betrekking tot dit onderwerp is onaanvaardbaar.

AANWERVING VAN CONTRACTUELE BEDIENDES

We stellen vast dat op de website “despoorwegenwervenaan.be” contractuele aanwervingen gepland zijn zijn op het volledige net (Team-leader/Traffic Officer – Safety Controller – Traffic Controller)

TRAFFIC/OFFICER

Er zullen proeven worden georganiseerd voor Team Leader/Traffic Officer voor de regio’s Brussel (Frans/Nederlands), Charleroi, Bergen en Hasselt. De kandidaten moeten beschikken over een masterdiploma of gelijkgesteldwaardige ervaring (?).
Volgens ARPS bundel 501 is de functie van Traffic Officer enkel toegankelijk voor verkeersleiders niveau 1 of 2. Om toegelaten te worden tot deze niet-universitaire graden van rang 3, dient het statutair personeel vooraf te slagen in een selectieproef van de tweede groep en een zekere anciëniteit tellen. De graden van verkeersleider niveau 1 en 2 zijn niet toegankelijk langs publieke proeven.
Blijkbaar wil I-TMS via HR-Rail soliciteren naar aanwervingen bij gebrek aan statutaire kandidaten.
Deze argumentatie verbaasd ons aangezien:

  1. Er kandidaten zijn voor de volgende selectieproeven van de tweede groep.
  2. Indien er effectief vastgesteld dient te worden dat er onvoldoende laureaten zijn, dan draagt I-TMS hiervoor de volledige verantwoordelijkheid aangezien de proeven onvoldoende zijn afgestemd op de functie. Een Traffic-Officer is in het seinhuis niet verantwoordelijk voor de veiligheid en de stiptheid van het verkeer, terwijl de tests essentieel over deze competenties handelen.
  3. Volgens kandidaten die de eerste proef hebben afgelegd, is er onvoldoende tijd om zich voor te bereiden op de tweede proef.

Door per functie aan te werven, zoals nu gebeurt voor Team Leaders/Traffic Officers, omzeilt men de statutaire regels teneinde het mogelijk te maken contractueel personeel zonder enige ervaring aan te werven ten nadele van personeel met een lange staat van dienst en veel ervaring. De huidige dienstdoende TO, zijn geschokt door deze situatie. We kunnen ons evenzeer afvragen of het lot van de volgende kandidaten die deelnemen aan de selectieproeven van de tweede groep niet reeds bezegeld is!

SAFETY CONTROLLER – TRAFFIC CONTROLLER

De aanwervingen worden georganisseerd voor alle regio’s behalve het District Zuid-Oost (op 31/05/2018).
Reeds verschillende jaren is er een tekort aan verkeersleiders. Hoewel ze op de hoogte was van deze situatie, is de directie I-TMS, steeds op de rem gaan staan wat aanwervingen betreft. De voorspellingen omtrent de uítstroom waren echter gekend. Infrabel heeft de voorkeur gegeven aan het uitbetalen van duizenden achterstallige dagen in de plaats van statutair personeel aan te werven.
Door dit personeelsgebrek en de moeilijkheid om voldoende kandidaten aan te trekken, rechtvaardigt I-TMS vandaag het aanwerven van statutair personeel. Wat is de meerwaarde hiervan?
Zullen zij de eerste zijn die “vrijwillig” 12 uur moeten werken?
Waarom wordt er niet gewacht op het einde van de examens om een campagne om statutairen aan te werven te starten?

Het is ons duidelijk dat men door het aanwerven van contractueel personeel, met minder rechten dan statutairen, een ander doel voor ogen heeft dan het opvullen van vacante functies.

Om deze redenen dienen we een officiële klacht in bij de algemeen directeur van HR-Rail wegens het niet naleven van het Statuut van het Personeel.

Met de meeste hoogachting,
In naam van OVS,
Luc Michel (Getekend)
Voorzitter

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.