Herwaardering, brief aan de CEO NMBS

Brussel, 25 04 2018

Betreft: opwaardering van het beroep van treinbestuurders

Mevrouw de gedelegeerd bestuurder,

Enkele maanden geleden werd de treinbestuurders een herwaardering van hun beroep voorgehouden. De voorstellen die hiertoe gedaan werden naar de erkende organisaties toe, blijken echter elke voeling met wat er momenteel leeft onder het besturingspersoneel te missen, en sluiten op geen enkele manier aan op de bundels met voorstellen die door verschillende syndicale organisaties werden overgemaakt. Het mag dan ook niet verbazen dat ze met quasi unanimiteit door het besturingspersoneel worden verworpen.

Zonder in detail te willen treden of volledig te willen zijn, wensen we vanuit onze basis volgende bedenkingen en pijnpunten over de tot nu toe voorgelegde voorstellen over te maken:

  • De vooropgestelde financiële enveloppe is te klein om een betekenisvolle salarisverhoging te verwezenlijken. Daarenboven wordt vooral uitgegaan van premieverhogingen, hetwelk geen enkele garantie naar de toekomst toe biedt.

  • De voorgestelde premies zijn bovendien van die aard dat ze vooral een voordeel inhouden voor beginnende bestuurders, en er dus eerder op gericht zijn om makkelijker nieuwe bestuurders aan te trekken en te verhinderen dat deze snel na aanwerving andere professionele oorden opzoeken, dan om de huidige generatie bestuurders te herwaarderen.

  • De herwaardering wordt gekoppeld aan verdere productiviteitsverhogende maatregelen. We moeten er niet aan herinneren dat in een recent verleden in deze zin aan het boordpersoneel al verregaande maatregelen werden opgelegd, die nog zeer vers in het geheugen liggen.

  • Op enkele vage toezeggingen na gaan de voorstellen volledig voorbij aan aspecten zoals de garantie op werkzekerheid en loonbehoud -integendeel, nog terwijl de gesprekken liepen werden maatregelen m.b.t. medische en professionele geschiktheid geforceerd-, de pensioenvoorwaarden, de ‘kleutermentaliteit’ en bestraffingscultuur, een consistente reglementering, een humane reeksopbouw en realistische invulling van de diensten, werkbaar werk voor bestuurders op leeftijd, en dergelijke meer. Dat terwijl net door de focus te leggen op deze aspecten de NMBS het verschil zou kunnen maken met de privé.

  • Voorstellen omtrent verpozingslokalen, koffieautomaten en werkinstrumenten zoals jassen en tablets zouden geen plaats mogen hebben in een voorstel tot herwaardering. Dit zijn zaken die per definitie onder de verantwoordelijkheid vallen van de werkgever die geacht wordt het beste voor te hebben met het personeel.

Ondertussen loopt de spanning op. Vanuit de achterban begint de roep om harde acties om druk te zetten op het overleg steeds luider te klinken, en in verschillende depots zijn bestuurders begonnen met bepaalde elementen uit hun reglementering rigoureus toe te passen, met mogelijke impact op de stiptheid tot gevolg.

De OVS heeft tot nu toe opgeroepen tot kalmte. Dat neemt echter niet weg dat we de gesprekken op de voet volgen, en elk voorstel tot herwaardering zullen afwegen aan de terechte verzuchtingen van het besturingspersoneel. In die zin lijkt het ons wenselijk dat alle syndicale organisaties bij de gesprekken betrokken worden, zo niet dat minstens de integrale voorstellen tot herwaardering ter studie aan alle syndicale organisaties worden overgemaakt, en dat er desgewenst toelichting bij wordt gegeven.

De OVS heeft zich in het verleden steeds een verantwoordelijke gesprekspartner getoond. Mocht echter binnen een redelijke termijn geen akkoord bereikt worden, of zou een akkoord worden doorgedrukt dat niet door een meerderheid van het besturingspersoneel wordt gedragen, dan zullen we ons helaas genoodzaakt zien tot een escalatie in de vorm van een stakingsaanzegging.

Desalnietemin blijven we hopen dat de rede en een pragmatische instelling het zullen winnen van de emotie, en dat dit dossier op korte tijd tot een goed einde gebracht kan worden.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hoogachtend,

Joachim Permentier
Algemeen secretaris OVS
Voorzitter ad interim

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.