OVS start alarmbelprocedure na verschillende zware agressie incidenten. Acties niet langer uitgesloten!

De voorbije weken regende het meldingen van agressies tegenover het personeel. Een treinbegeleider uit Brugge die op oudjaar een vuist in zijn gezicht krijgt in station Tienen, werd verzocht van zijn dienst verder te zetten omdat er geen vervanging mogelijk bleek. De week erop werd een treinbegeleider uit dezelfde depot bedreigd met een mes. Enkele dagen daarna werd stationspersoneel te Gent-Sint-Pieters ook bedreigd met een mes tijdens een interventie, de daders konden ontsnappen. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een kwalijke evolutie waarin het aantal agressies tegenover spoorwegpersoneel verdubbelde op enkele jaren tijd.

De NMBS beweert een globaal anti-agressieplan te volgen, en wentelt het verhoogde aantal incidenten af op de hardere samenleving waarmee onze maatschappij vandaag wordt geconfronteerd. Bij een zwaar incident, zoals er de afgelopen weken weer meerdere zijn voorgevallen, volgt er een quasi standaard communicatie waarin het incident betreurd wordt, waarin tijdelijk een verhoogde waakzaamheid wordt beloofd en waarin agressie als onaanvaardbaar wordt bestempeld.

Dat het personeelstekort binnen alle uitvoerende diensten mee aan de basis ligt van een slecht preventie-, en reactief beleid, leidt geen twijfel. De TICO-teams (brigades van treinpersoneel die toegangscontroles of in groep een trein volledig controleren), worden reeds lange tijd niet ingezet omdat het personeel zelf treinen moet bedienen als gewone treinbegeleider. Securail ontbreekt het aan (volledige) ploegen en in tal van grote stations stopt de dienstverlening om 22u. De vraag om securail mee op de treinen te sturen, leidt tot afschaffing van hun aanwezigheid in de stations. Het tekort bij treinbegeleidingspersoneel maakt dat moeilijke treinen niet met twee treinbegeleiders, maar alleen worden verzekerd, wat absoluut een impact heeft op het aantal agressies op die treinen en op het welzijn van het personeel dat er steeds meer alleen voor staat. Zelfs op de meldkamer van het SOC kampt men met een tekort aan personeel.

Niet enkel het tekort aan personeel speelt een rol, er is sprake van een gebrek aan efficiëntie bij afhandeling van incidenten. De OVS plaatste acht eisen naar voren om de efficiëntie te verbeteren:

  1. Controlediensten behouden als voorzien, veiligheid primeert, een trein zonder voltallig personeel kan niet vertrekken.

  2. Tico-team aanvullen en inzetten zoals voorzien.

  3. Securail verder uitbouwen tot een aanvaardbaar peil.

  4. Securail inzetten op risicotreinen, risicogroepen vereisen begeleiding van Securail

  5. Een vaste Securail-ploeg in middelgrote stations, toegangscontrole waar nodig, zoals bv laatste treinen waar onderweg geen tussenkomst mogelijk is.

  6. Introductie van de portofoon voor rijdend personeel naar voorbeeld van NS.

  7. Toekenning van onze achterstallige vrijheden in het eerste kwartaal.

  8. Het kan geenszins de bedoeling dat deze eisen het toekennen van VV/RX/CX/ KD in het gedrang brengen, deze zijn immers wettelijk bepaald. Het lijkt ons evident dat de directie vanaf heden voldoet aan deze wettelijke bepalingen.

De NMBS lijkt maar niet te beseffen dat de impact van deze hoge agressiecijfers leidt tot langdurige uitval van het betrokken personeel, dat net dat een deel van het tekort aan personeel veroorzaakt. Dat de aantrekkelijkheid van de job hierdoor in het gedrang komt. Dat het welzijn van het personeel niet gegarandeerd wordt. Daarom trekt de OVS vandaag aan de alarmbel en sluit zij acties geenszins meer uit.

Tot slot geven we u graag de communicatie naar de betrokken directies mee, evenals hun antwoorden mee. U kan ze hieronder lezen.

Mail naar lokale hiërarchie nav agressiegeval met bedreiging met mes op dd. 03/01/23

“Beste Sven,
 
Beste Michael,
 
Gisteren werd depot FR, geconfronteerd met een zware agressie van een collega op de E1503.
 
Het lijkt ons onnodig hierbij te zeggen dat dit een zware impact heeft op depot FR.
 
We zijn nu eenmaal geen robots die de dag erop aan de slag kunnen alsof er niks aan de hand is. Wij, als treinbegeleiders, zijn betrokken en voelen mee met onze collega’s. 
 
Tot onze ontsteltenis, vernamen we dan ook, dat vandaag de controlebediende, die voorzien is op de E1503, werd onttrokken. De E1503 waar zich gisteren de zware feiten voordeden. Dit lijkt ons niet verantwoord, alleen al omdat depot FR zich nog in een emotionele shock bevindt. Daarenboven bestaat de E1503 uit 2x 5M6 zonder intercirculatie, waar ons een controlebediende al in eerste instantie noodzakelijk blijkt.
  
Bij deze willen wij U uitdrukkelijk vragen prestatie FR601, niet meer anders in te vullen, en de betreffende diensten hiervan op de hoogte te brengen, gezien de noodzakelijkheid van deze controlebediende.
 
Dank bij voorbaat,
 
Vriendelijke groeten,
Interventie OVS nationaal nav bovenstaande tussenkomst:

Geachte mevrouw Van Nuffel,
 
Beste Patsy,
 
Mijn excuses als ik hier even de rol van constructieve vakbondsleider verlies, maar ik vraag me echt af welke persoon hier het besef ontbreekt van die impact op depot Brugge volledig in de wind te slaan. Op een haar na was hier geen spontane staking uitgebroken en eerlijk, het zou me niet deren mocht dit het geval geweest zijn. Ik zou het misschien zelfs toegejuicht hebben.
 
Kunnen we erop rekenen dat de probleemtreinen van voldoende treinbegeleiders worden voorzien? Graag snel een antwoord dat we naar die depot kunnen communiceren.
 
 Met beleefde groeten,
 
 Joachim Permentier
 
Voorzitter OVS
Antwoord lokale hiërarchie:

“Geachte Mr. Permentier,
 
Beste Joachim,

 
Bedankt voor jouw mail en de melding van jouw bezorgdheid.
 
Samen met jou en de andere collega’s betreur ik ten stelligste het incident van 03/01/2022!
 
De veiligheid van onze medewerkers is prioritair en daarom hebben we ook volgende maatregelen genomen:
 
               – de voorziene assistprestaties zullen op de vroege probleemtreinen zoveel als mogelijk voorzien worden (real-timeaanpassing door ziekte, … zijn echter niet te voorzien);
 
               – Het Securailteam FGSP zal aanwezig zijn bij het vertrek van de vroege treinen richting Brussel (dit uiteraard onder voorbehoud van eventuele interventies na oproep SOC);
 
               – bijkomend toezicht stationspersoneel zal voorzien worden in zowel Gent als Brugge;
 
               – maximale ondersteuning van de collega slachtoffers door omkadering en mezelf.
 
Mvg,
 
Patsy
Antwoord OVS met toevoeging van nationale top NMBS en HR-RAIL:

“BRUSSEL, 06/01/2023
 
Geachte Mevrouw Van Nuffel,
Beste Patsy,
 
CC Mevrouw Dutordoir, Mijnheer Hautekiet,
 
Het spijt ons te moeten vaststellen dat dit, met de jaren, het standaard antwoord is geworden bij dergelijke incidenten. Ik durf dit, in alle eerlijkheid, niet te delen met de achterban. Het wordt ook niet langer aanvaard, en terecht. Het gebrek aan adequaat preventief veiligheidsbeleid doet geenszins het gevoel geven dat veiligheid van het personeel een prioritaire zorg is van deze directie. Het personeel voelt zich behandeld als robotjes die geen emotie mogen vertonen en nooit moe mogen zijn.
 
Er is naar onze mening een foute bedrijfscultuur, die aangestuurd wordt van bovenaf. Deze directie haalt haar doelstellingen niet voor wat betreft het aanvullen van het tekort aan personeel, jaar na jaar, ondanks de zovele (loze) beloftes. Dezelfde directie denkt dan in voorstellen voor sociale akkoorden nog meer inleveringen van het personeel te bekomen, maar steekt vandaag haar handen in de lucht omdat ze maar geen nieuwe werkkrachten kan vinden. Dit is de waanzin voorbij!
 
In uw regio staan tal van depots op ontploffen, en om er enkele te noemen: Kortrijk, Brugge, en niet te vergeten Gent waar u met een gigantisch personeelstekort wordt geconfronteerd dit jaar.
 
Dat brengt ons op volgende punt:
 
– We eisen dat de voorziene assists opgesteld staan en dat treinen waarbij ze niet kunnen voorzien worden afgeschaft worden.

– We eisen dat de directie haar engagement nakomt om de voorziene vrije dagen en de achterstallen toekent in het eerste kwartaal. Immers, het is onaanvaardbaar dat onze terechte eisen zouden leiden tot nog minder verlof, rustdagen of compensatieverloven.

– We eisen een veel betere efficiëntie om agressie te voorkomen, en bij de behandeling ervan, met onder meer begeleiding door securail van probleemgroepen en -treinen, uitbreiding van TICO-teams.
 
We verwachten een snel antwoord van uw directie. We zijn vastberaden hiervoor acties te voeren indien deze punten niet worden ingewilligd.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Joachim Permentier
Voorzitter OVS
0487/026.734
Nieuwe interventie OVS bij nationale top NMBS:

“Geachte Wouter De Block,

 
Deze morgen werden we, en we mogen gerust stellen, opnieuw geconfronteerd, met een zeer ernstige vorm van agressie. Een treinbegeleider wordt bedreigd met een mes. 

 
Steeds vaker stellen we vast dat er reizigers aanwezig zijn op de trein, die de wetgeving wat betreft ‘verboden wapenbezit’ overtreden.
 
 We gaan van de veronderstelling uit dat iedereen recht geeft op een veilige werkomgeving, en daar kunnen wij als treinbegeleider geen uitzondering op zijn. In deze constellatie is dit geenszins het geval.

 
Steeds meer treinbegeleiders starten hun dagtaak met de nodige angst. Angst die veroorzaakt wordt door verbale en fysieke agressie, waar we maar al te vaak mee worden geconfronteerd. Jammer genoeg moeten we ook toegeven dat deze angst verre van irreëel is. Werken in angst is nefast voor het welzijn en de gezondheid van iedere treinbegeleider, en is op een iets langere termijn onhoudbaar.

 
Al vaker werd er door OVS aan de alarmbel getrokken, dat de maatregelen wat betreft het voorkomen van agressie ontoereikend zijn. Dit bevestigen ook de cijfers van het aantal agressiegevallen.

 
Bij deze de dringende vraag: welke maatregelen worden erop korte termijn genomen om het aantal agressiegevallen dringend te doen dalen?
 
En meer specifiek: welke maatregelen worden er genomen om het ‘verboden wapenbezit’ te verhinderen op de trein? Dit in het belang van het personeel en zeker ook in het belang van de reiziger. Want een veilig vervoer van reizigers, is dit niet onze kerntaak?

 
Vriendelijk groeten,
 
Hilde Baekelandt 
 
Lid directiecomité OVS”
Antwoord top NMBS (Dhr Wouter De Block):

“Beste Hilde,
 
We delen dezelfde bezorgdheid en betreuren het incident in Gent van 3 januari.
 
Naast de onmiddellijk genomen maatregelen ism met securail en het stationspersoneel rond hun aanwezigheid in de stations van Brugge en Gent nemen we met het masterplan agressie, dat toegelicht werd aan jou en je collega’s van  OVS op 23 juni 2021 nog volgende structurele maatregelen:

 
Het voorkomen van agressie maakt deel uit van de algemene aanpak door de NMBS. Het agressiebeleid van de NMBS wordt momenteel verder uitgerold en is gebaseerd op 7 pijlers met name:
 
Digitalisering: o.a. door een maximale digitalisering van het productaanbod en het optimaliseren van het meldings- en afhandelingstraject van agressie
 
Sensibilisering en communicatie : campagnes “Respect » naar de reizigers.
 
Gerichte inzet van middelen op risicolocaties en –tijdstippen: de “upfront” controles door Securail en de benadering vanuit “Intelligence led Security”.
 
Snelle interventie in geval van ernstige agressie naar medewerkers, deze richtlijn wordt strikt opgevolgd door het SOC.
 
Ondersteuning van de slachtoffers met een buddy systeem en professionele ondersteuning indien gewenst/noodzakelijk.
 
Benchmarking en onderzoek naar risico-beperkende infrastructuur: update studie CCTV en aanpassing infrastructuur stations +wenselijkheid en haalbaarheid beheerste toegangscontrolesystemen.
 
Commerciële strategie: analyse van de fraudegevoelige treinen en van de verkoop aan boord.
 
Deze aanpak zal natuurlijk nooit alle individuele gevallen van agressie in een situationele context bv. van middelengebruik kunnen voorkomen, daarenboven heeft de aanpak van de NMBS ook navolging gekregen in andere sectoren zoals de ziekenhuizen en de brandweer waar men eveneens geconfronteerd wordt met deze problematiek. Ook de algemene verharding van de maatschappij is een belangrijk en te betreuren aandachtspunt waar recent door onze CEO nog initiatieven genomen zijn naar de bevoegde instanties voor ondersteuning en aanwezigheid van onze collega’s.

 
Met betrekking tot je vraag ivm met de verboden wapenbezit kunnen we enkel bevestigen dat dit bij wet verboden is en dit verzwarende omstandigheden zijn bij agressies.
 

Met vriendelijke groeten
 
Wouter
Antwoord OVS nationaal:

“Brussel, 06/01/23
 
Geachte Mijnheer De Block, Mijnheer Hautekiet, Mevrouw Dutordoir,
 
We lazen met de nodige aandacht uw antwoord op onze mail van 03/01/23. 

“We betreuren dit voorval”. Hoe vaak kan U deze vier woorden gebruiken als aanhef bij ieder ernstig incident, voordat deze woorden hun geloofwaardigheid verliezen of zonder dat u in actie schiet om het gigantisch probleem van ‘agressie’ in te dijken.
Uw anti-agressie plan mag dan op papier groots lijken, in de praktijk stellen we tot onze grote treurnis vast dat het voor geen meter werkt. De cijfers liegen er niet om, de agressiegevallen zijn verdubbeld.
 
Treinbegeleiders worden iedere dag geconfronteerd met agressie, dit in combinatie met een werkdruk die de laatste jaren naar een onaanvaardbaar peil gestegen is. Die combinatie is intussen een explosieve cocktail geworden die de gezondheid en het welzijn van treinbegeleiders ernstig in het gevaar brengt. Stress en angst zijn het resultaat van jarenlang besparing op een veilige werkomgeving. Wat ooit een droomjob was verandert in een nachtmerrie.  We hoeven enkel de cijfers van ziekteverzuim en mensen die vrijwillig de job verlaten, erop na te slaan, om de ernst van de situatie te vatten.
 
Jaar op jaar slaagt U er niet in onze wettelijke voorziene vrijheden toe te kennen. Wij willen geen geld voor onze rust, we willen die rust die we broodnodig hebben om te recupereren. Het geld voor het inleveren van onze rust zal, en onze excuses voor de oneerbiedige uitdrukking, toch in de zakken van dokters en psychologen terechtkomen.
 
U mag dan al juichen dat u de targets van aanwervingen haalt, treinbegeleiders leven echter in een totale andere realiteit, een van een gigantisch personeelstekort, met alle gevolgen van dien.
 
Uw personeelstekort verdoezelen met controlediensten anders in te vullen, en de Tico-teams diensten laten vervullen heeft een zeer negatieve impact op onze veiligheid.
 
U decennia lang verschuilen achter ‘de maatschappij wordt steeds harder’ geeft U geen vrijgeleide om uw verantwoordelijkheid niet op te nemen,  uw  treinpersoneel heeft recht op een  veilige werkomgeving.  Juist in die omstandigheden moet er extra geïnvesteerd worden. Niet alleen repressief, wat vaak de gemakkelijkste weg is, maar vooral in voorzorg en preventie.
 
Vandaar onze eisen voor een veiligere werkomgeving en werkbaar werk.
 
1. controlediensten behouden als voorzien, veiligheid primeert, een trein zonder voltallig personeel kan niet vertrekken.
2.Tico-team aanvullen en inzetten zoals voorzien.
3. Securail verder uitbouwen op een aanvaard peil.
4. Securail inzetten op risicotreinen, risicogroepen vereisen begeleiding van Securail
5. Een vaste Securail ploeg in middelgrote stations,  toegangscontrole waar nodig, zoals bv laatste treinen waar onderweg geen tussenkomst mogelijk is.
5. Introductie van de portofoon voor rijdend personeel naar voorbeeld van NS.
6. Toekenning van onze achterstallige vrijheden in het eerste kwartaal.
7. Het kan geenszins de bedoeling dat deze eisen het toekennen van VV/RX/CX/ KD in het gedrang brengen, deze zijn immers wettelijk bepaald. Het lijkt ons evident dat de directie vanaf heden voldoet aan deze wettelijke bepalingen.


(NVDR door een foutje in onze opmaak klopt de nummering niet, het betreft wel degelijk 8 eisen)
 
Het is niet de eerste maal dat OVS aan de alarmbel trekt voor agressie, te hoge werkdruk, niet toekennen van vrijheden. We hopen dat u deze maal onze noodkreet ernstig neemt, en daadwerkelijk onze eisen inwilligt. 
 
We wensen dan ook de alarmbelprocedure opnieuw op te starten.
 
We verwachten snel een reactie uw directie,
 
Met de meeste hoogachting,
 
Joachim Permentier
Voorzitter OVS
0487/026.734
Ondertussen ontving de OVS bericht dat er een vergadering zal georganiseerd worden nav onze interventies.
Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.