HR-Rail weigert uitbetaling overuren

De OVS kwam tussen bij de Algemeen Directeur HR-RAIL ten gevolge van een weigering om overuren (P260) uit te betalen aan het personeel met rang 3 van I-TMS. Deze situatie is eveneens van toepassing op al het operationeel personeel van rang 3. Wij betwisten de interpretatie van ARPS bundel 541 door HR-RAIL.

Mijnheer de Algemeen Directeur,

Verschillende P260 van personeelsleden die de functie van Traffic Officer bij I-TMS (rang 3) uitoefenen, werden geweigerd.

Volgens HR I-TMS baseert de dienst Workconditions van HR-RAIL deze weigering op artikel 64 van het ARPS bundel 541:

« Voor de hierna opgesomde categorieën van personeel moet het overwerk nochtans niet bezoldigd worden wanneer de compensatie niet kon worden toegestaan:

 1. ingenieurs, technische inspecteurs, sectiechefs, architecten 1e klasse, architecten,inspecteurs, toezichtscommissarissen en bedienden belast met gelijkwaardige of soortgelijke functies, die in speciale omstandigheden werken;
 2. toezichtsbedienden, alsmede aan de Directie verbonden eerste factagechefs van wie de verplaatsingsuren niet juist zouden kunnen bepaald worden;
 3. huisbewaarders.».

Wij zijn het niet eens met deze interpretatie van de reglementering die indruist tegen de statutaire bepalingen omdat het personeel dat de taken van de Traffic Officer vervult niet onder de in punt 1 opgesomde categorieën valt, en ze hun taken niet uitvoeren in speciale omstandigheden omdat ze werken in 3X8-prestaties, zoals het overige personeel in de seinposten.

Daarom stellen we dat deze personeelscategorie valt onder de bepalingen van ARPS bundel 541, artikel 63:

« Het overwerk van bedienden belast met een vertrouwenspost en voor wie derhalve de wet van 15 juli 1964 niet van toepassing is, wordt bezoldigd tegen de bedragen van 150 of 200 % wanneer het niet kan gecompenseerd worden in de periode waarin het werd verricht ».

Wij verzoeken u dan ook dat de bepalingen van RGSP bundel 541 gerespecteerd worden, en niet in restrictieve zin, die niet onderschreven werd door de nationale paritaire commissie, zullen worden geïnterpreteerd.

Wij verzoeken u het voorgaande te analyzeren en ons uw conclusies te laten geworden.

Wij danken u bij voorbaat.

Hoogachtend,

Voor de OVS,
Luc MICHEL
Voorzitter

Hoewel deze correct is, aanvaardt de directie HR-RAIL onze argumentatie niet. Op autoriteit van HR wordt de reglementering wederom op een restrictieve manier en niet in lijn met het paritair akkoord geïnterpreteerd.

Samenvattend: « Personeelsleden met rang III,  werk langer maar zonder financiële compensatie of compensatie in tijd ».

Het personeel zal deze beslissing waarderen, en ervan leren…

Het antwoord van HR-Rail:

Mijnheer de Voorzitter.

Uw brief van 20 juli 2018 heeft onze volle aandacht genoten.

De Arbeidswet van 16 maart 1971 sluit bepaalde categorieën, dewelke bij het Koninklijk Besluit van 12 februari 1970, hoofdstuk I, afdeling 2 gedefinieerd worden als personeel dat een vertrouwenspost bekleedt, uit.

Voor personeel dat een vertrouwenspost bekleedt (hetzij door rang, hetzij door de uitgeoefende functie), maakt ARSP bundel 541 hoofdstuk IV – Overuren – F. Bezoldiging van overwerk, Sectie VIII een onderscheid tussen personeel voor hetwelk betaling van overuren onder bepaalde strikt omschreven voorwaarden mogelijk is (paragraaf 63) en personeel dat niet kan genieten van de betaling van overuren die niet tijdig in tijd konden worden gecompenseerd (paragraaf 64). De “Traffic Officer” behoren ongetwijfeld tot het personeel van rang III en vallen onder de werkingssfeer van laatstgenoemde bepalingen (§64).

Bijgevolg moet ik u bevestigen dat geen positief gevolg gegeven kan worden aan uw vraag om overuren die niet gecompenseerd worden in tijd uit te betalen voor deze personeelsleden.

Hoogachtend,

(vertaling uit het Frans)

Print Friendly, PDF & Email

2 Comments on “HR-Rail weigert uitbetaling overuren”

 1. Op veel vlakken worden de rangen 3 in het zak gezet. Dit zeker bij Infrabel.
  De graad van adjunct eerste … werd afgeschaft.
  Bundel 520 R3-2e trap . De toeslag na 12 j ZG (voor ing en universitairen) , 18 j ZG (voor ir. en artsen) wordt niet meer toegekend ongeacht de hoogte van de Ca.
  Geen recht meer om een CV op te sparen voor nieuwe collega’s en dit sinds 2008. Mijn gevoel zegt dat de rest zal volgen.
  Er worden bijkomende taken opgelegd bij de uitvoerende diensten (zoals milieu verantwoordelijke, veiligheidscoördinator tijdelijke en mobiele werven, brandpreventie veantwooordelijke) zonder enige compensatie. Arsten daarentegen krijgen een vergoeding voor permanente schooling.
  We voelen ons niet gesteund door de grootste vakbonden.
  Wat is jullie standpunt
  Groeten

  1. Beste Jim,

   Onze vakbond zet zich in voor een goed loon, goede bescherming en humaan werk.

   Neem je aub eens contact op via ons contactformulier? Ons team Infrabel kan dan verder in contact met je treden en eventueel tussenkomen.

   Beste groeten,

   De webmaster.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.