Herwaardering treinbestuurders: Stand van zaken?

Juli vorig jaar werd besloten tot een herwaardering van het besturingspersoneel. De omstandigheden waaronder deze ‘herwaardering’ tot stand kwam, zijn ondertussen welbekend.

De productiviteitsverhogende maatregelen die de directie vooropstelde als voorwaarde voor de ‘herwaardering’ vonden onmiddellijk ingang, maar wat betreft de humanisering van het werk en de maatregelen op kwalitatief vlak werden niet meer dan enkele engagementen uitgesproken.

Ondanks het principe-akkoord hieromtrent met de directie, kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat deze engagementen op de lange baan geschoven worden. We vroegen dhr. Windmolders, general manager, om een gedetailleerde stand van zaken.

Mijnheer de general manager,

Medio vorig jaar werd op de Nationale Paritaire Commissie besloten tot een herwaardering van het besturingspersoneel. De modaliteiten van deze herwaardering werden naar het betrokken personeel gecommuniceerd in orderboekbericht OB5-18009-B-TR.

Deze ‘herwaardering’ werd -en wordt nog steeds- niet gepercipieerd als een herwaardering door een grote meerderheid van het besturingspersoneel. Veel bestuurders stellen dat het financiële luik bitter weinig voorstelt voor hen, en dat er van alle maatregelen met betrekking tot het kwalitatieve luik tot nu toe weinig in huis is gekomen.

Om een stand van zaken te kunnen opmaken, hadden we u graag volgende vragen voorgelegd:

Met betrekking tot de financiële maatregelen:

 • De tabel onder punt 6.6.1 van OB5-18009-B-TR visualiseert het maandelijks verschil in premie tussen het oude en het nieuwe premiesysteem voor het besturingskader. Werd bij deze rekenoefening rekening gehouden met de effectieve lijn- en materiaalkennis van elke bestuurder, of werd uitgegaan van de standaardkennis van de reeks waarin een bestuurder zich bevond?
 • De treinbestuurders die met het nieuwe premiesysteem minder productiviteitspremies zouden ontvangen, blijven het uurbedrag van voor juni 2018 behouden zolang ze niet van reeks veranderen. Hoeveel bestuurders vallen momenteel onder deze uitzonderingsregeling?

Alsook, bericht 82 H-HR 2018 omtrent de productiviteitspremies van het besturingssysteem legt onder punt 3. Vast dat dit gewaarborgd uurbedrag niet zal worden geïndexeerd. Het op de Nationale Paritaire Commissie goedgekeurd document dat besproken wordt in OB5-18009-B-TR maakt op geen enkele manier gewag van deze niet-indexering, die voor het getroffen personeel een extra financieel verlies betekent. Op welke basis werd besloten tot deze niet-indexatie?

 • Er werd de treinbestuurders een premie voor eco-driving onder de vorm van ecocheques voorgehouden. Wat is de status van dit programma, dat onder meer de installatie van verbruiksmeters op verschillende materiaaltypes veronderstelt? Vanaf wanneer zal het besturingspersoneel ecocheques ontvangen, en met welke nominale waarde?

Met betrekking tot de maatregelen op kwalitatief vlak:

 • Welke bestuurdersdepots werden reeds gerenoveerd en/of voorzien van een eigentijdse uitrusting? Welke depots zullen nog worden aangepakt, en op welke termijn?
 • Werd er reeds een nieuw raamcontract afgesloten m.b.t. de levering van degelijke trolleys en rugzakken? Zo ja, met welke firma, en welke modellen trolley of rugzak zullen kunnen worden besteld?
 • Werd er reeds een raamcontract afgesloten m.b.t. de levering van parka’s? Zo ja, wanneer zal dit raamcontract in werking treden? Welk model parka zal besteld kunnen worden en hoeveel zal de persoonlijke bijdrage hiervoor bedragen?
 • Men is op dit ogenblik volop bezig met het uitrollen van tablets naar de treinbestuurders. Technisch is het toestel een stap vooruit ten opzichte van de IDA, maar softwarematig is er op dit ogenblik weinig tot geen toegevoegde waarde. Welke applicaties die voor de treinbestuurder een meerwaarde zullen vormen bij de uitvoering van het werk zijn in ontwikkeling, en wanneer zullen deze worden uitgerold?

Met betrekking tot het engagement van de NMBS met betrekking tot toekomstige evoluties:

 • Hoewel OB5-18009-B-TR stelt dat we de eerste resultaten aangaande de transitie van een driejaarlijkse ondervraging naar een systeem van permanente evaluatie mogen verwachten voor 1 oktober 2018, hebben we geen weet van concrete maatregelen die in deze context werden genomen. Welke concrete maatregelen mogen we op dit gebied verwachten, en op welke termijn?
 • Er zou worden voorzien in preventieve maatregelen om te vermijden dat treinbestuurders medisch of professioneel ongeschikt worden, zoals 4/5e en aangepaste dienstroosters en het inzetten van oudere bestuurders in functie van een maximale kennisoverdracht aan minder ervaren bestuurders. Een eerste resultaat van de werkgroep mocht verwacht worden vóór december 2018. Tot welke concrete resultaten heeft deze werkgroep tot op heden geleid?
 • Welke stappen werden reeds ondernomen m.b.t. de vereenvoudiging en/of leesbaarheid van de reglementering? De wijzigingen aan de HLT die sinds de herwaardering werden doorgevoerd, waren helaas een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

Alsook, werd reeds een zogenaamd ‘dreamteam’ opgericht uit gespecialiseerd instructiepersoneel en gewone treinbestuurders? Zo ja, met welke frequentie komt dit dreamteam samen, welke aanbevelingen werden reeds geformuleerd en op basis van welke criteria werden de leden van dit team -zowel instructie als treinbestuurders- geselecteerd?

 • Aangaande de evolutie van een straffende naar een lerende cultuur, merken we dat sommige leidinggevenden een zekere mate van creativiteit aan de dag leggen bij de interpretatie van bundels en soms obscure berichten om te kunnen sanctioneren zonder terug te moeten vallen op boetes of het tuchtreglement. Deze evolutie gaat naar onze mening volledig tegen de geest van de herwaardering in.

Voor verdere toelichting staan wij steeds ter uwer beschikking.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij.

Hoogachtend,

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.